1.Charakteristika súťaže

Názov súťaže:                         145 schodov vrbovských

Dátum súťaže:                        5. októbra 2019
Miesto súťaže:                        Ul. Jána Zigmundíka, Vrbové – pred budovou bývalého n.p. Trikota
Usporiadateľ:                          Dobrovoľný hasičský zbor Vrbové
Hlavný rozhodca:  

Štartovné:                               10 € (zahŕňa poukážku na občerstvenie a hodnotný balíček)

Kaucia za protest:                   5 €

 

Predpokladaný časový harmonogram súťaže:

8:30 - 9:30           prezentácia súťažiacich

9:30 - 10:00         nástup a inštruktáž

od 10:00 -             začiatok plnenia súťažných pokusov

12:00 – 12:30      prestávka, sprievodný program

od 12:30 -           pokračovanie plnenia súťažných pokusov

Vyhlásenie výsledkov do 15 minút po skončení súťaže.

 

2.Súťažiaci a súťažné kategórie

Súťaže sa môžu zúčastniť len zdravotne spôsobilé a fyzicky zdatné osoby, staršie ako 18 rokov (v deň konania súťaže musia dovŕšiť vek 18 rokov), patriace do DHZO, HaZZ, HZÚ a ZHZ. Za posúdenie svojho aktuálneho zdravotného stavu a schopnosti absolvovať súťaž zodpovedá každý súťažiaci.

Súťažiaci sú zaradení podľa pohlavia do súťažnej kategórie MUŽI, resp. ŽENY s možnosťou vykonať jeden pokus v súťaži. Kategória MUŽI bude podľa veku rozdelená na MUŽI a MUŽI 30+. Do kategórie MUŽI 30+ budú zaradení súťažiaci ktorí sú starší, alebo v deň súťaže dovŕšia viac vek 30 rokov. V týchto kategóriách budú aj vyhodnotení.

 

3.Prezentácia súťažiaceho

Každý súťažiaci je povinný pri prezentácii odovzdať vyplnenú prihlášku do súťaže spolu s prehlásením o jeho zdravotnej spôsobilosti a zaplatiť štartovné. Pre kontrolu osobných údajov a veku predloží súťažiaci platný občiansky preukaz. Príslušnosť k hasičskej jednotke nie je potrebné dokladovať.

 

4.Súťažné poradie

Súťažiaci štartujú ako jednotlivci, vždy po jednom, v poradí, v akom sa zaregistrovali na internetovej stránke www.tfa.hasicivrbove.sk/rezervacia/ , alebo počas registrácie v deň konania súťaže.

 

5.Inštruktáž

V stanovenom čase vykoná hlavný rozhodca a zástupca organizátora inštruktáž k vykonaniu jednotlivých disciplín a k priebehu súťaže. Inštruktáž je povinná pre všetkých zúčastnených súťažiacich.

V rámci inštruktáže sa stanoví doba štartu, stanovia sa intervaly medzi súťažiacimi a prípadne spresnia ďalšie pravidlá.

 

6.Výstroj súťažiaceho / súťažiacej

Všetky súčasti výstroja súťažiaceho si zaobstará súťažiaci. Výnimkou je len IDP, ktorý dodá organizátor.

 

Kategória MUŽI a MUŽI 30+

- viacvrstvový, zásahový oblek vrátane termoregulačnej vložky

- zásahová prilba

- zásahové alebo pracovné rukavice s dostatočnou ochranou proti mechanickým rizikám

- zásahová alebo športová obuv (nie tretry)

- IDP, typ Drager, bez masky, ktorý bude nesený len ako záťaž. IDP dodá organizátor súťaže.

 

Kategória ŽENY

- ľahký zásahový odev, prípadne pracovná rovnošata PS II (UBO)

- zásahová prilba

- zásahové alebo pracovné rukavice s dostatočnou ochranou proti mechanickým rizikám

- zásahová alebo športová obuv (nie tretry)

- IDP, typ Drager, bez masky, ktorý bude nesený len ako záťaž. IDP dodá organizátor súťaže.

 

7.Vecné a technické prostriedky k vykonaniu disciplín

Všetky vecné a technické prostriedky k vykonaniu disciplín a výškovú budovu zabezpečí organizátor súťaže.

 

8.Disciplíny

Súťaž sa skladá z disciplín, ktoré súťažiaci absolvuje v stanovenom poradí. Toto poradie je pre všetkých súťažiacich zhodné. Plnenie jednotlivých disciplín vysvetlí usporiadateľ pred otvorením súťaže.

 

1. „Beh s požiarnymi hadicami“

- vecné a technické prostriedky: 1 ks CAS, príp. PS12, 4 ks hadica B75/20m, 2 ks prúdnica B bez uzáveru

- spočíva v rozvinutí dvojitého hadicového vedenia s prúdnicami na určenú vzdialenosť - 35m, hadice sú vopred pripravené a uložené do tzv. harmoniky vo vymedzenom priestore. Každé vedenie je vytvorené dvomi hadicami typu B75/20m a prúdnicou B bez uzáveru. Spoje hadíc  sú zaistené proti rozpojeniu.

 

2. „Hammer box“

- vecné a technické prostriedky: 1 ks trenažér pre údery kladivom (ďalej len Hammer box), obojručné kladivo

- spočíva vo vykonaní 60 úderov pre kat. MUŽI (tj. 30 hore, 30 dole) , a 40 úderov pre kat. ŽENY (tj. 20 hore, 20 dole) v Hammer boxe.

 

3. „Zvinutie dvoch hadíc B“

- vecné a technické prostriedky: 2 ks hadica B75/20m, box na hadice

- spočíva v zvinutí dvoch hadíc B75/20m a následne uloženie do pripraveného boxu.

 

4.A pre kategóriu  MUŽI – „Figurína“

- vecné a technické prostriedky: figurína s hmotnosťou cca 80 kg, 1 ks dopravný kužeľ

- spočíva v uchopení figuríny pod ramenami a jej premiestnení pospiatky na stanovenú vzdialenosť – 20m. Je zakázané figurínu prenášať ťahaním za končatiny, hlavu, prenášať na chrbte a pod.

 

4.B pre kategóriu ŽENY – „Hadicové koše“

- vecné a technické prostriedky: 2 ks hadicové koše s hadicami C52/20m (v každom 2 ks)

- spočíva v prenesení dvoch hadicových košov „C“ na stanovenú vzdialenosť – 20m. Je zakázané hadicové koše tlačiť alebo ťahať.

 

5. „Rozdeľovač“

- vecné a technické prostriedky: 1 ks rozdeľovač B – CBC, 2 ks hadica C52

- spočíva v zapojení dvoch hadíc C52 na vývody rozdeľovača.

 

6. „Schody“

- spočíva vo výstupe po schodoch do stanoveného nadzemného podlažia výškovej budovy - 145 schodov (7. NP)

 

9.Priebeh súťaže

Od štartovej čiary súťažiaci beží stanovenú vzdialenosť k CAS alebo požiarnej striekačke (ďalej len - PS). Na výtlačné hrdlá pripojí polospojkami B obe hadicové vedenia. Následne obe vedenia chytí za prúdnice a bez rozpojenia roztiahne tak, aby mohol obe prúdnice položiť do vyznačeného priestoru v stanovenej vzdialenosti od CAS (PS). Jednotlivé vedenia je možné roztiahnuť samostatne. Potom sa súťažiaci presunie po trati a zvinie dve hadice B75/20m, položené rovnobežne vedľa seba, každú zvlášť do kotúča s polospojkou dovnútra a uloží ich do boxu tak, aby žiadna časť nepresahovala pôdorys boxu. Pri Hammerboxe uchopí obojručné kladivo a vykoná 60 resp. 40 úderov do jeho konštrukcie (striedavo hore a dole), potom kladivo odloží na určené miesto a presunie sa k figuríne, ktorú prenesie stanoveným spôsobom, otočením sa okolo kužeľa na vzdialenosť 40m. Súťažiace v kategórii ŽENY prenesú po rovnakej dráhe súčasne dva hadicové koše. Súťažiaci sa presunie po trati k rozdeľovaču, do ktorého C výstupov pripojí polospojkami dve hadice C52. Následne pokračuje do budovy a po schodisku musí vystúpiť do 7 NP budovy a ukončiť svoj pokus stlačením STOP - tlačidla časomiery.

 

10.Príprava, štart a ukončenie pokusu

Príprava: Najmenej 5 minút pred stanovenou dobou štartu sa súťažiaci/a v predpísanej výstroji a výzbroji, dostaví do stanoveného priestoru k predštartovnej kontrole. V tomto priestore bude štartujúcemu/ej pridelený IDP. Po kontrole súťažiaci odchádza do priestoru štartu.

Štart: Súťažiaci štartuje s kabátom ochranného odevu zapnutým do hornej úrovne, nasadenou prilbou so zapnutým podbradným pásom, rukavicami a nasadeným IDP. Počas celej doby pokusu nesmie súťažiaci odložiť ani rozopnúť žiadnu súčasť výstroja. Pripravený súťažiaci vyštartuje k pokusu po pokyne štartéra. Čas pokusu sa meria elektronickou časomierou, čas sa spustí „pretnutím“ optickej závory – fotobunky.

Ukončenie pokusu: Pokus súťažiaceho je ukončený výstupom do stanoveného NP budovy a stlačením STOP-tlačidla súťažiacim, čím dôjde k zastavenie časomiery. Pri porušení pravidiel alebo spôsobu plnenia disciplíny môže pokus ukončiť rozhodca úseku. V prípade nevoľnosti alebo zdravotnej indispozície musí pokus ukončiť sám súťažiaci. Porucha alebo poškodenie na výstroji a výzbroji, nevoľnosť či indispozícia súťažiaceho nie sú dôvody k opakovaniu pokusu.

 

11.Penalizácia

Penalizácia 10 trestných sekúnd sa pripočíta k výslednému času pokusu súťažiaceho, ktorý:

- odložil kladivo mimo vyznačený priestor

- vykonal úder inou časťou ako hlavou kladiva v „hammerboxe“

- uložil hadicu do boxu tak, že niektorá jej časť prečnieva pôdorys boxu na hadice (ukladá sa za každú hadicu)

- rozpojenie polospojok na CAS (PS) (ukladá sa za každý spoj)

 

12.Diskvalifikácia

Dôvodom k diskvalifikácii súťažiaceho je:

- nedostavenie sa na predštartovú kontrolu 5 min. pred stanoveným časom štartu

- neuposlúchnutie pokynu rozhodcu

- nesplnenie disciplíny podľa pravidiel

- prekročenie stanoveného maximálneho časového limitu pokusu

- odloženie alebo strata akejkoľvek súčasti výstroja

- nedodržanie trasy, vybočenie z vymedzeného priestoru a skrátenie trate

- pomoc druhej osoby

- použitie iného vecného alebo technického prostriedku

- ohrozovanie iného súťažiaceho, divákov alebo rozhodcov vecnými alebo technickými prostriedkami

- ťahanie alebo tlačenie hadicových košov

- nešportové správanie.

 

13.Protest

Protest musí súťažiaci odovzdať hlavnému rozhodcovi súťaže v písomnej forme, najneskôr do 15 min. po ukončení pokusu protestujúceho súťažiaceho.

Súčasťou podania protestu je zloženie kaucie – 5€ (slovom päť eur). Kauciu preberá rozhodca, spolu s protestom a je u neho zložená do doby rozhodnutia o proteste. V prípade, že je protest uznaný, kaucia je bezodkladne vrátená súťažiacemu. Ak protest uznaný nie je, kaucia prepadá v prospech organizátora a súťažiacemu je vystavený doklad.

O proteste rozhoduje komisia zložená z veliteľa súťaže, hlavného rozhodcu, príp. rozhodcu úseku a súťažiaceho. Rozhodnutie komisie je konečné.

 

14.Stanovenie poradia

Výsledné poradie sa stanoví pre každú kategóriu samostatne na základe dosiahnutých výsledných časov v pokusoch s prirátanými trestnými sekundami od najnižšieho. V prípade rovnosti časov, rozhodne o lepšom umiestnení menší počet trestných sekúnd.

Finančné ohodnotenie víťazov:     

1. miesto – odmena 50€

2. miesto – odmena 30€

3. miesto – odmena 20€

 

15.Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia a spôsob vykonania súťažných disciplín. O týchto zmenách však musí informovať súťažiacich na inštruktáži pred vykonaním pokusov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a harmonogramu súťaže.

Nájdite nás